Tsjerketsjinsten

Snein 10 desimber, Hichtum
9.30 oere: pastor S. Draisma
Advint
Meiwurking fan it korps Excelsior
Kofjedrinke nei de tsjinst

 

De sneinen wêrop der gjin eigen tsjerketsjinsten binne, kinne wy oanskowe by de tsjinsten fan de PG Easterein. 

Klik hier om het preekrooster van december en november 2023 te bekijken.

Klik hier om het preekrooster van het eerste kwartaal van 2024 te bekijken.