Tsjerketsjinsten

Snein 18 febr. Hichtum
9.30 oere: dhr. J.J. Hoefnagel
40-dagentiid

Snein 25 febr. Hichtum
9.30 oere: dû. H. Strubbe
40-dagentiid

Snein 3 mrt. Hichtum
9.30 oere: Pastor J. Draisma
40-dagentiid

Snein 10 mrt. Hichtum
9.30 oere: dhr. J.J. Hoefnagel
40-dagentiid

Woansdei 13 mrt. Easterein
Bidoere foar Gewaaks en Wurk
fanôf 17.45 oere ienfâldich miel iten yn koar Martinitsjerke
oanslutend 19.30 oere: bidoere fiering
Opjaan foar 9 maart by T. van Abbema: 06-25477283 of e-mail: tvanabbema@live.nl

De sneinen wêrop der gjin eigen tsjerketsjinsten binne, kinne wy oanskowe by de tsjinsten fan de PG Easterein.

Klik hier om het preekrooster van 2024 te bekijken.