Jierrekkens

De jierrekkens fan de diakenij en fan de tsjerke lizze o.m. 14 septimber op besjen by F. Bouwstra. till. 0683718319.