Jierrekkens 2019


Berjocht foar de leden fan de gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum.
De jierrekens 2019 fan it Kolleezje fan Diakens en fan it Kolleezje fan Rintmasters lizze oant 31 juny te besjen by Franke Bouwstra (tel. 0515 56 9311). Graach belje foar in ôfspraak.
Freonlike groetnis,
De


tsjerkerie.