Jierrekkens 2019


Berjocht foar de leden fan de gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum.
De jierrekens 2019 fan it Kolleezje fan Diakens en fan it Kolleezje fan Rintmasters lizze oant 31 juny te besjen by Franke Bouwstra (tel. 0515 56 9311). Graach belje foar in ├┤fspraak.
Freonlike groetnis,
De


tsjerkerie.