Meidielings út de tsjerkerie

De jierrekkens 2020 fan de diakony en de tsjerkrintmasters lizze op besjen fan 23 o/m 30 augustus by Franke Bouwstra, Oldeclooster 8 te Hartwert. Graach skilje foarôf (till.nû. 0515 56 9311).