Stille zaterdag

Op “stille zaterdag” 8 April binne de tsjerken fan Burchwert en Hichtum de jûns fan 19.00 – 20.00 oere iepen. Op dizze sneontejûn foar Peaske is der foar elkenien dy’t dat wol gelegenheid om eefkes de tsjerke binnen te rinnen foar een momint fan besinning, foar de rêst of om in kearske te brânen. De kosters binne op dizze jûn yn de konsistoarje oanwêzig. Fiel jim wolkom!