Tsjerkepaad 2019


Tsjerkepaad 2019
De tsjerkedoarren fan Burchwert en Hichtum steane op de folgjende
TSJERKEPAAD sneonen iepen:
6 july, 13 july, 27 july, 10 augustus en 31 augustus.
Iepeningstiden: fan 13.30 oant 17.00 oere.

Aktiviteiten tidens Tsjerkepaad
Yn Burchwert fersoarget de pleatslike
skilderklub ek dit jier wer in tentoanstelling
mei in grut ferskaat oan skilderijen.
Yn Hichtum binne skilderijen fan Annemarie
Zijsling út Hartwert te bewûnderjen.
De Stifting Organum Frisicum fersoarget yn de
beide tsjerken oargelmusyk.
Dêrneist wurde twa gipsôfdrukken fan wapens
op de toerklokken yn de tsjerke fan Hichtum
tentoansteld. De gipsôfdrukken binne 16de
en 17de iuws en binne ferline jier tafallich opdûkt
út it argyf fan de Gemeente Súdwest-Fryslân
en skonken oan de tsjerke fan Hichtum.

Fan herte wolkom allegearre! (De tagong is
frij).

Link naar foto

Prot. Gemeente Burchwert – Hartwert – Hichtum