Jierrekkens 2019

Geplaatst op 20 juni, 2020

Berjocht foar de leden fan de gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum. De jierrekens 2019 fan it Kolleezje fan Diakens en fan it Kolleezje fan Rintmasters […]

Lees verder »

Kerkdiensten juni

Geplaatst op 26 mei, 2020

TSJERKE TSJINSTEN  fiere mei wer fanôf 1 juny, mei maksimaal 30 persoanen, sûnder sang en  kofjedrinken. Sa blykt út it Protokol Tsjerketsjinsten fan de […]

Lees verder »

Geen kerkdiensten

Geplaatst op 13 maart, 2020

In verband met het coronavirus zijn alle kerkdiensten t/m 31 maart afgelast in de Protestantse gemeente Burgwerd – Hartwerd – Hichtum.

Begrotingen

Geplaatst op 15 december, 2019

Op 12 december heeft de kerkenraad de begrotingen 2020 goedgekeurd van de diaconie en de kerk. Deze begrotingen liggen voor gemeenteleden ter inzage bij de […]

Lees verder »