Diensten t/m 8 november afgelast

Geplaatst op 16 oktober, 2020

De diensten t/m 8 november gaan niet door. Het meeste recente preekrooster is hier te bekijken: preekrooster (versie: 14-10-2020)

Tsjinsten fanôf septimber

Geplaatst op 31 augustus, 2020

Bêste leden, In heal jier lang ha de tsjerkedoarren fan Burchwert en Hichtum ticht west fanwege it coronafirus. Foar de moanne septimber steane der lykwols […]

Lees verder »

Jierrekkens 2019

Geplaatst op 20 juni, 2020

Berjocht foar de leden fan de gemeente Burchwert-Hartwert-Hichtum. De jierrekens 2019 fan it Kolleezje fan Diakens en fan it Kolleezje fan Rintmasters […]

Lees verder »

Kerkdiensten juni

Geplaatst op 26 mei, 2020

TSJERKE TSJINSTEN  fiere mei wer fanôf 1 juny, mei maksimaal 30 persoanen, sûnder sang en  kofjedrinken. Sa blykt út it Protokol Tsjerketsjinsten fan de […]

Lees verder »