ANBI diaconie


Het beleidsplan van deze gemeente is onderaan deze pagina te downloaden.


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Burchwert-Hartwert-Hichtum.
RSIN/Fiscaal nummer: Nummer Kamer van Koophandel: 824105825 76352455
Website adres: *** www.pgbhh.nl
E-mail: tvanabbema@live.nl
Postadres: Postbus 196
Postcode: 8700 AD Bolsward

De Protestantse Gemeente te Burchwert-Hartwert-Hichtum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ".

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Burchwert-Hartwert-Hichtum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt twee leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk "de roeping van kerk en gemeente"

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 "de toekomst open tegemoet".

Op de website www.pgbhh.nl/anbi-diaconie vindt u een link naar het document "Beliedsplan Burchwert-Hartwert-Hichtum 2023 – 2026" waarin het beleidsplan van de Diaconie is opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Naast kosten voor onderhoud van de woningen die het College van Diakenen in eigendom heeft en bijdragen in de kosten van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten is een groot deel van de inkomsten besteed aan de ondersteuning van diaconaal werk wereldwijd via ANBI stichtingen zoals bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen, Dorcas, Wilde Ganzen enz. Tevens is financiële ondersteuning verleend aan de verschillende diaconale- en zendingsinitiatieven van Kerk in Aktie van de KPN en zendingsinitiatieven van het Nederlands Bijbelgenootschap.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de "ANBI-pagina" uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een diaconie voorkomen.

Baten en Lasten Begroting Rekening Rekening
2023 2022 2021
Baten
Opbrengsten uit bezittingen €39100 €39308 €39055
Bijdragen gemeenteleden €700 €1296 €723
Totaal baten €39800 €40604 €39778
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €18000 €23542 €12267
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) €0 €0 €0
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €1000 €1187 €942
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €1050 €1688 €1493
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €25895 €27162 €17073
Salarissen (koster, organist e.d.) €0 €0 €0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €3850 €3610 €3262
Totaal lasten €49800 €57189 €35037
Resultaat (baten – lasten) €-10000 €-16585 €4741

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting:

De inkomsten uit onbebouwde eigendommen betreffen opbrengsten uit erfpacht van landerijen en vormen aldus een stabiele inkomstenbron. De grootste kostenpost betreft het onderhoud van enkele van de woningen die de Diaconie in eigendom heeft.. De kosten voor diaconaal werk wereldwijd betreffen giften aan instellingen zoals beschreven in sectie F.